Sylwester Ołdak

LINKI
SONDAŻ
Czy lubisz nieść pomoc dzieciom?
tak, bardzo
czasami
umiarkowanie
raczej rzadko
nie lubie
Strona główna › O nas
Wtorek,   5 Kwietnia 2005

Nasz Statut

Tutaj, prezentujemy statut Stowarzyszenia Expatria

STATUT STOWARZYSZENIA EXPATRIA

Rozdział l
§1
Stowarzyszenie o nazwie EXPATRIA, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu udzielanie pomocy medycznej dzieciom dotkniętym poważnymi chorobami, zamieszkującym na terenach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i mającym polski rodowód; w szczególnych przypadkach pomocą medyczną, o której mowa powyżej mogą zostać objęte dzieci zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cel powyższy Stowarzyszenie osiąga prowadząc działalność pożytku publicznego w sferze i trybie określonych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr. 96 póz. 873), a szczególności w dziedzinach, takich, jak:
a)pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD 85.32.C)
b)działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33.Z).

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 z 1989 roku, póz. 104, z późn. zm./ oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami jeżeli wymaga tego realizacja celów Stowarzyszenia, a działalność taka jest dozwolona przez władze państw na terytorium, których ta działalność ma być prowadzona.

§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7
1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele, określone w §1, poprzez gromadzenie środków pieniężnych, które przeznaczać będzie na finansowanie leczenia oraz pokrywanie związanych z nim innych wydatków.
2.Jeżeli będzie to uzasadnione celami Stowarzyszenia, Stowarzyszenie może podjęć działalność gospodarczą pod warunkiem, że działalność ta będzie prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych w zakresie działalności pożytku publicznego, na których realizację będzie przeznaczany cały dochód z tej działalności gospodarczej.

§8
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw; może również zawierać umowy zlecenia.

§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską oraz przedstawi opinie (rekomendacje), co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
3. Niezależnie od postanowień ust. l oraz ust. 2 osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub szczególnie zaangażowanym w realizację celów Stowarzyszenia wymienionych w §7 może zostać przyznany tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.
4. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§10
Członkostwo nabywa się na podstawie decyzji Prezesa Zarządu zatwierdzonej następnie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów. Wniosek w sprawie przyjęcia kandydata na Członka Stowarzyszenia przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków, Zarząd Stowarzyszenia.

§11
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
b) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
c) regularnie opłacać składki,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
e) nie prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.
2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokali, obiektów i urządzeń technicznych Stowarzyszenia, według regulaminu uchwalonego przez Zarząd,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.

§12
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie ustaje członkostwo Członka Wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,
4. Członkowie wspierający korzystają z praw, przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w §11 ust. 2 lit. b-c

§13
l. Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1) Pisemnej rezygnacji złożonej wobec Zarządu Stowarzyszenia
2) Wykluczenia przez Zarząd za:
a) działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3) Śmierci Członka Stowarzyszenia
2. honorowe Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
a) dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej wobec Zarządu Stowarzyszenia,
b) pozbawienia tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu.

§14
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

§16
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat.

§17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
a) Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd l /jeden/ raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego.
b) Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd l /jeden/ raz na 6 /cześć/ lat.
c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, ilekroć uzna to za wskazane, a także na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 /jednej trzeciej/ Członków Stowarzyszenia.
3. Każde Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi nadanymi co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zobowiązany jest podać termin i miejsce Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.
5. Postanowienie ust. 3 nie wyklucza możliwości zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków w inny skuteczny sposób.
6. W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
7. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą Zwyczajni Członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, a także Członkowie Wspierający z głosem doradczym i zaproszeni goście.
8. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków, każdemu z Członków Stowarzyszenia przysługuje l /jeden/ głos.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy Członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
11. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów podjętej w obecności nie mniej niż połowy Członków Stowarzyszenia.

§19
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian statutu,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań, od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy ponadto podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia skwitowania z działalności w okresie minionego roku.
3. Nie udzielenie, przez Walne Zgromadzenie Członków skwitowania Zarządowi, jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Zarządu.

§20
1. Zarząd składa się z trzech do czterech Członków w tym Prezesa, nie więcej niż dwóch Wiceprezesów oraz Skarbnika wybranych przez Walne Zgromadzenie,
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) ustanawianie pełnomocnictw,
g) ustanawianie regulaminów, w tym regulaminów dotyczących Oddziałów oraz regulaminów dotyczących gospodarowania poszczególnymi funduszami.
h) zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Stowarzyszenia
3. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być Członkowie Komisji Rewizyjnej i nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani zależności z tytułu zatrudnienia.

§21
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez walne Zgromadzenie, które wybiera także Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie skwitowania za dany okres sprawozdawczy na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów ewentualnie przyznane Członkom Komisji Rewizyjnej nie mogą być wyższe niż określone w art. 8. pkt. 8 Ustawy z dnia 03 marca 2000 roku, wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, póz. 306, z 2001 roku. Nr 85. póz. 924 i Nr 154. póz. 1799 z 2002 roku, Nr 113. póz. 984 oraz z 2003 roku. Nr 45. póz. 391 i Nr 60. póz. 535)

§22
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §15 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania dokonywanego przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 (jedną trzecią) składu danego organu, bez akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków w okresie sprawozdawczym.
2. Zmiany składu Władz Stowarzyszenia dokonane w trybie określonym w ust. l wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków

§23
1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2.Niezależnie od postanowień ust. l Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3.W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd może tworzyć wydzielone fundusze przeznaczone na finansowanie kosztów realizacji poszczególnych, określonych przez Zarząd celów Stowarzyszenia.
4.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
5.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu działający samodzielnie oraz dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden z Członków Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem.
6.Stowarzyszenie może udzielać pożyczek i zabezpieczeń materialnych, a także wykorzystywać i przekazywać swój majątek wyłącznie innym organizacjom społecznym o charakterze niedochodowym i jedynie na realizację ich celów statutowych.
7.Poza wyjątkiem, określonym w ust. 6 powyżej, Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń materialnych, a także wykorzystywać ani przekazywać swojego majątku żadnym osobom fizycznym ani organizacjom, niezależnie od ich statusu formalnego i prawnego.
8.Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub Członkowie Komisji Rewizyjnej albo pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

§24
Jeżeli osoba prawna lub fizyczna przekazująca na rzecz Stowarzyszenia darowiznę albo dotację wskaże cel, na jaki przekazane środki mają być wykorzystywane, Stowarzyszenie środki te może wykorzystać wyłącznie zgodnie z tym wskazanym celem.

§25
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Źródło:  "Expatria.pl"      
Strona do druku - Strona do druku
Najnowsze informacje z kategorii: "O nas"
· Skład Zarządu Stowarzyszenia Expatria
· O NAS
· KONTAKTNie ponosimy odpowiedzialności za treść komentarzy
Szukaj komentarzy | Zarejestruj nicka | Zobacz wszystkie
Komentarzy: (0)Głównym celem statutowym Expatrii jest pomoc dzieciom ze wschodu. Na naszą pomoc mogą liczyć osoby indywidualne jak i dzieci z domów dziecka. Dlatego jeśli drogi jest Ci los polskich, chorych dzieci z kresów, pamiętaj o przekazaniu 1% podatku na stowarzyszenie pomocy dzieciom - Expatria. Dzięki waszym darowiznom możliwe są: rehabilitacja dzieci, zakup sprzętu medycznego, pomoc chorym dzieciom i leczenie dzieci z krajów byłego ZSSR. Nie bądź obojętny!

Prawa autorskie © Stowarzyszenie Expatria. Wszystkie prawa zastrzeżone. Andrzej Perczyński.
O nas | Kontakt
generowanie strony: 2,31